Nie zalogowany. Zaloguj się.

Praktyki pedagogiczne gwarantem skutecznego kształcenia przyszłych nauczycieli

Projekt "Praktyki pedagogiczne gwarantem skutecznego kształcenia przyszłych nauczycieli" realizowany przez Szkołę Wyższą im. Bogdana Jańskiego Wydział Nauk Społecznych w Warszawie przy udziale Partnera Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (więcej informacji o Programie Kapitał Ludzki na stronie  http://www.efs.gov.pl) zgodnie umową nr UDA-POKL.03.03.02-00-163/10-00.

Projekt został zatwierdzony do wdrożenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach działania 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Głównym celem projektu jest nabycie wysokich kwalifikacji praktycznych przez studentów kierunku pedagogika, dzięki realizacji  w latach 2011-2014 kształcenia praktycznego wypracowaną w projekcie nową metodą praktyk.

W trakcie realizacji projektu, będziemy dążyć do zwiększenia atrakcyjności praktyk pedagogicznych poprzez unowocześnienie i wzbogacenie sfery merytorycznej oraz technicznej. Rozwinięcie kompetencji nauczycielskich wśród studentów nastąpi poprzez warsztaty oraz poznanie specyficznych metod i form pracy w odmiennych typach placówek,  w ramach realizacji praktyk hospitacyjnych i ciągłych.

Odbiorcy projektu:

 • studenci II i III roku kierunku pedagogika studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia,
 • opiekunowie praktyk w placówkach w ramach praktyk hospitacyjnych i ciągłych,
 • szkoły i placówki, w których realizowane będą praktyki.

Miejsce realizacji projektu:

Praktyki pedagogiczne w czasie trwania projektu realizowane będą w placówkach oświatowo-wychowawczych położonych na terenie Dzielnicy Białołęka na mocy podpisanego porozumienia pomiędzy Szkołą Wyższą im. Bogdana Jańskiego a Urzędem Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

Tryb odbywania praktyk:

 1. 30 godzin praktyk wizytacyjnych zwanych w projekcie hospitacyjnymi – w ich ramach odbędą się wizyty w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz świetlicach przy szkołach podstawowych w następujących proporcjach:
  • przedszkole – 10 godzin dydaktycznych,
  • szkoła podstawowa – 10 godzin dydaktycznych,
  • świetlica szkolna – 10 godzin dydaktycznych.
 2. 120 godzin praktyk ciągłych – w ich ramach studenci będą odbywać praktyki w szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie Dzielnicy Białołęka. Odbyć ma się 120 godzin opiniowanej przez Opiekuna z danej placówki edukacyjnej praktyki ciągłej, podczas której słuchacz powinien samodzielnie przeprowadzić 45 godzin zajęć. Zakres praktyk:
  • asystowanie wychowawcy, nauczycielowi podczas prowadzonych zajęć i wspólne z nim prowadzenie niektórych z nich,
  • samodzielne prowadzenie zajęć na podstawie skonsultowanego z Opiekunem praktyk scenariusza i omówienie ich, z uwzględnieniem informacji zwrotnych i uwag od Opiekuna praktyk.

Formy wsparcia dodatkowego dla studentów – uczestników projektu:

 • szkolenia z zakresu I pomocy przedmedycznej,
 • kurs wychowawcy kolonijnego,
 • szkolenie z zakresu pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • kurs zastosowania technologii informacyjnych przy odbywaniu praktyk,
 • wyposażenie studentów w materiały biurowe i edukacyjne niezbędne podczas realizacji praktyk ciągłych.